Editorial Team

Executive Editor

Xiaoshu Xu, PhD

Editor-in-Chief

Wei Wei, PhD

Managing Editor-in-Chief

Po-yu Wei, PhD

Managing Editor

Bodong Chen

Asscociate Editors

Gang Yang, PhD ;

Tengteng Zhuang, PhD;

Shifei Duan, PhD;

Feng Chen, PhD;

Fan Yang, PhD;

“Wilson” Hong, Cheong Hin;

Ci Zhang;

Na Cai, PhD;

Jia Liu, PhD

Journal Adviser

Yilin Sun, PhD

IT Manager

FaiMan Chan

Language Editor

Kimberly K Zhu PhD

Marketing Manager

Chunyang Chi

Editors

Yan Yue; 

Kexin Zhong;

Menglin Zhang;

Yangying Guo